FAQS: com serà el retorn a l’activitat per als infants i persones amb sordesa?

L’inici de curs escolar 2020-21 vé marcat per al retorn general a l’activitat escolar, acadèmica i laboral. Com serà aquest retorn per als infants i persones amb sordesa? Com serà la comunicació en una aula o en el lloc de feina? Hi haurà mascaretes accessibles a la comunicació homologades?

Són molts els dubtes i qüestions que hi ha sobre la taula davant d’una situació que continua protagonitzant la pandèmia de la Covid19, la prioritat de garantir mascaretes eficaces i segures per evitar contagis i la realitat en què es troben les persones amb sordesa, amb les mascaretes com a una nova barrera de comunicació.

VOLEM DONAR RESPOSTA A CADA PREGUNTA SOBRE COM ES PREVEU EL RETORN A L’ACTIVITAT I QUINES MESURES ES PODEN ESTABLIR PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ

Com a entitat representant de les les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i les seves famílies, hem rebut preguntes freqüents sobre aquest retorn, les vostres preocupacions reals i lògiques davant una situació que encara no garanteix cap solució determinant. Per això, obrim aquest nou FAQS, per compartir tot allò que per ara sabem i oberts a rebre noves consultes que ens vulgueu fer. Estem al vostre costat!

ENVIA’NS LA TEVA PREGUNTA A:

comunicacio@federacioacapps.org

1. Es podran fer servir mascaretes accessibles encara que no estiguin homologades a les aules?

No està encara clar quin nivell de mascareta s’exigirà a les aules. Ni per a docents ni per a alumnat. Les mascaretes higièniques no tenen un procés d’homologació. La homologació és un procés pautat al que els fabricants estan obligats a passar de forma prèvia a la seva comercialització. Les mascaretes higièniques reutilitzables no estan obligades a passar aquest procés. Els fabricants estan obligats a assegurar-se de complir els valors de la norma, però ho poden fer a laboratoris independents no acreditats.

 

Les mascaretes higièniques i les quirúrgiques o FFP1 no protegeixen al qui les porta, sinó a les persones de l’entorn de qui la porta; les mascaretes FFP2 protegeixen a qui les porta. Aquest és un dels fronts de conflicte des de la perspectiva de riscos laborals.

Paral·lelament, la mascareta FFP2 modifica i atenua molt més la veu, fent-la més inintel·ligible, tinguis o no problemes d’audició.

2. Quan s’aconsegueixi homologar unes mascaretes accessibles, el Departament d’Educació en proveirà per totes les aules (mestres i alumnes) on hi hagi un/a alumne/a amb sordesa?

Des d’ACAPPS estem pressionant perquè així sigui i hem assessorat al departament d’Educació compartint el coneixement acumulat sobre mascaretes i normatives dels darrers mesos.

El Departament té previst comprar unes mascaretes translúcides i posar-les a disposició de docents i d’alumnat a les escoles amb alumnat amb discapacitat auditiva.

El problema és doble: d’una banda cal comprovar que compleixen la normativa de les mascaretes higièniques reutilitzables, doncs la certificació que aporten és ambigua en algun punt i, de l’altra, que no són mascaretes FFP2, de manera que per als docents no és normatiu.

Així que estem a 10 de setembre i no hem pogut resoldre aquest problema.

S’estan fent proves a algunes mascaretes a laboratoris independents per veure si compleixen normatives, però encara no s’ha trobat el producte que encaixi en totes les necessitats.

3. Mentre no arriben aquestes mascaretes accessibles homologades, el Departament d’Educació ha pensat en com es garantirà la comunicació amb l’alumnat amb sordesa? I en el cas dels docents amb sordesa, com es comunicaran amb els alumnes que porten mascareta?

Ara mateix no hi ha previstes alternatives que nosaltres tinguem coneixement.

Cal tenir present les diferents tensions que hi ha en aquest assumpte: d’una banda tenim la necessitat de comunicació de les persones amb problemes d’audició; de l’altra tenim les necessitats de protecció de la salut de les persones que treballen en l’educació i de les persones que conviuen amb elles; i tenim una altra pota que és un mercat o indústria que no ha trobat encara la solució industrial que pugui conciliar ambdues necessitats.

 

No és senzill, però és cert que no s’ha avançat.

 

4. S’ha pensat en alguna campanya de comunicació per donar a conèixer les mascaretes accessibles als entorns educatius quan aquestes arribin?

És d’imaginar que l’empresa que aconsegueixi el producte que encaixi farà la seva pròpia campanya i s’escamparà com la pólvora.

Des de la Federació ACAPPS estem rastrejant el mercat i provant tots els productes que s’hi aproximen per poder assessorar. De ben segur que quan trobem la mascareta accessible que compleixi tots els requisits i estigui homologada serem els primers en anunciar-ho, doncs la situació actual és angoixant per molta gent.

5. I als CREDA, l’atenció logopèdica individual es preveu que es faci amb mascareta?

Des de Salut han recomenat que els logopedes posin una mampara entre el/la logopeda i l’infant per evitar riscos. En el cas dels infants més petits, que requereixen més proximitat dels/de les logopedes per mantenir l’atenció i fer els exercicis, des de Salut encara no han donat una solució de com ha de ser aquesta atenció.

Des del departament d’Educació ens han assegurat que es farà logopèdia, que cap infant es quedarà sense el treball logopèdic. Caldrà estar atents a aquesta qüestió i fer-ne’n seguiment per veure com es concreta, especialment per als infants més petits.

6. El cost de les mascaretes accessibles homologades no serà igual que el de la resta de mascaretes. Es preveu algun tipus d’ajut per les famílies i persones sordes?

Les mascaretes higièniques reutilitzables tenen un número màxim de rentats que aguanten. El mínim ha de ser 5 rentats segons la normativa. Al mercat la majoria estan per sobre els 10 rentats, 15 i fins i tot 25 rentats.

El preu màxim d’una mascareta que va imposar el govern central és de 0’96 €, tot i que es poden trobar a supermercats i grans superfícies a uns 0’50 €.

A partir d’aquestes xifres es pot fer un càlcul i es pot comprovar que les mascaretes reutilitzables, les accessibles i tot, acostumen a estar dins d’aquests preus.

7. Es pot arribar a fer servir una mascareta accessible no homologada en entorns educatius? De qui seria la responsabilitat en el cas de contagi?

No és possible homologar una mascareta accessible higiènica. No existeix una homologació per aquestes mascaretes. I les proves que ha dissenyat el ministeri per a la certificació no preveuen l’especificitat de les mascaretes que ajunten plàstic amb tela.

 

A grans trets, les mascaretes higièniques reutilitzables han de complir cinc requisits mínims:

 • Eficàcia de filtració superior al 90% de les partícules de 3 micres o més,
 • Oposició a la respirabilitat inferior a 60 Pa/cm2
 • Manteniment dels valors després de com a mínim 5 rentades normatives[1]
 • Que els materials no provoquin irritació en contacte amb la pell,
 • Que s’ajustin bé a la cara.

 

Com les proves per certificar que les mascaretes higièniques reutilitzables estan mal dissenyades perquè no han tingut en compte l’especificitat de les mascaretes accessibles, el que han fet moltes empreses és certificar amb unes proves més exigents (enlloc de posar a prova el material tèxtil han posat a prova la mascareta en el seu conjunt com en les mascaretes FFP2) però comprovant els valors de la norma que els correspon.

 

D’aquesta manera poden dir que la seva mascareta compleix els valors de respirabilitat i eficàcia de filtració de la norma UNE0065, però no poden dir que compleixen la norma UN0065 que està mal dissenyada perquè no contempla el cas de les mascaretes accessibles a la comunicació.

 

Com a consumidors això és un problema, doncs ens obliga a conèixer uns detalls que no ens correspon, però fins que no hi hagi una modificació de la norma no tindrem més remei que adaptar-nos-hi.

 

El problema de les mascaretes accessibles higièniques convencionals és que ajunten plàstic i tela i tenen tres punts dèbils, que convé posar a prova:

 • Com afegeixen plàstic, cal comprovar l’oposició a la respiració de la mascareta, especialment pel què fa a models per a infants.
 • Com hi ha la unió entre plàstic i tela, cal comprovar que no hi ha fuites en aquesta unió que afecti a l’eficàcia de filtració, especialment després dels rentats.
 • Donat que incorporen plàstic tot i que la major part de làmines de plàstic que s’estan utilitzant mantenen la seva integritat amb una exposició al lleixiu en proporció d’1:50 i més és prudent que el fabricant ens indiqui quina mena de plàstic ha utilitzat.

Si utilitzem mascaretes que, tot i no poder certificar-se que compleixen la normativa UNE0065, però que han tingut en compte certificar que superen aquests valors, són mascaretes segures per a les persones del nostre entorn.

En principi no està permès utilitzar mascaretes fora de normativa, doncs és insolidari i perillós per a les persones del nostre entorn i les persones de risc que poden conviure amb elles.

No es tracta de repartir culpes, sinó de ser responsables, doncs a tots ens interessa que aquesta situació es resolgui tant aviat com sigui possible.

[1] O bé a màquina a 60º, o bé a ma després de tenir-les 30 minuts en remull amb aigua i lleixiu (1:50) o amb esprais virucides.

8. Quines mascaretes ens podem posar la ciutadania, alumnat o qualsevol persona que no exerceix activitats professionals?

Mascaretes higièniques, les més bàsiques. Poden ser reutilitzables. Convé que acreditin tres dades:

 • Eficàcia de filtració superior al 90%,
 • Oposició a la respiració inferior a 60 Pa/cm2
 • Mantenir aquests valors després de tres rentades

9. Quines mascaretes podem comprar i on per a la nostra activitat professional?

La normativa de riscos laborals és més complicada que el que exposarem a continuació, però en termes generals podem dir que les persones que fan atenció al públic o formació presencial han de portar una FFP2.

Les persones que treballen en una oficina, amb una quirúrgica (FFP1) n’hi ha prou, sempre que es respectin les distàncies d’1’5m entre persones i l’espai de 2’5 m2 per cada persona, o bé una separació física amb mampares entre llocs de treball que impedeixi el contacte físic entre llocs de treball.

A les oficines que compleixen aquests requisits, mentre els treballadors estan al seu lloc de treball es poden treure la mascareta, però se l’han de posar cada cop que es belluguin per l’oficina.

10. Quines obligacions i responsabilitats tenen les empreses de cara a l’ús de mascaretes accessibles en entorns laborals si no estan homologades?

Les mascaretes que s’han de portar al lloc de treball són mascaretes FFP1 o quirúrgiques, sempre que sigui una oficina o un lloc que no estigui exposat al públic o, per suposat, una professió sanitària o de cures, que aquestes tenen uns protocols específics molt més exigents.

 

Les persones que estan en llocs d’atenció al públic o en funcions de docència presencial han de portar mascaretes FFP2.

 

Aquestes mascaretes les han de proveir les empreses.

No existeixen mascaretes accessibles quirúrgiques o FFP2.

Si alguna empresa vol fer excepcions a aquesta norma estarà incomplint les normes de seguretat en el treball. Si alguna persona treballadora vol fer excepcions estarà incomplint les normes de seguretat en el treball.

 

Encara que una persona treballadora i l’empresa estiguin d’acord en fer excepcions caldria assegurar-se que totes les persones treballadores n’estan d’acord, que cap persona externa estarà exposada al local i que no hi anirà cap inspecció de treball.

 

Només serveis d’atenció específica a persones amb sordesa poden utilitzar una pantalla facial si atenen les persones usuàries darrera una mampara prou gran.

 

Aquesta és una qüestió pendent de difícil solució fins que no hi hagi un desenvolupament industrial de mascaretes transparents de nivells FFP1, FFP2 i FFP3.

11. Si una persona (estudiant o treballadora) no pot seguir una videoconferència (classe, reunió, etc.) per falta d’accessibilitat, quines alternatives té?

Existeixen programes de videoconferència que subtitulen automàticament, tot i que tenen un índex d’error tant gran que sovint generen més incomprensió i mals entesos que no pas ajuden.

 

Des de les entitats ACAPPS estem treballant en poder oferir serveis de subtitulació en directe per a diferents circumstàncies. És un servei que ja oferíem, però que veient la gran necessitat ens hem plantejat que cal que fem un esforç de sensibilització a diferents institucions.

 

Estem contactant amb universitats, amb empreses i estem cercant finançament per poder oferir “paquets” d’hores de subtitulació per a particulars i empreses.

 

En definitiva, podeu contactar amb el servei d’accessibilitat de la Federació ACAPPS i informarem de les diverses opcions que hi ha (accessibilitat@federacioacapps.org  whatsapp 696 860 218)

12. Les mascaretes accessibles protegeixen i eviten la disseminació en la mateixa mesura que les convencionals?

Si al prospecte o a l’embolcall exposa que ha passat proves al conjunt de la mascareta (no només al teixit) i compleix els valors normatius (Eficàcia de Filtració <90% i Oposició a la Respirabilitat < 60 Pa/cm2) i els manté després de com a mínim cinc rentades normatives[1], és igual de segura que qualsevol altra.

[1] Veure la nota anterior.

13. Som un col·lectiu exempt de portar mascareta per l’aïllament comunicatiu i social que suposa?

No tenim cap mena d’exempció. Només serveis d’atenció específica de persones amb sordesa de l’àmbit social o d’inserció laboral poden ocasionalment i en determinades situacions substituir puntualment en moments d’atenció la mascareta per una pantalla facial.