ACAPPS

QUI SOM?


L’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones amb Sordesa (ACAPPS), creada l’any 1992, és una entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública que té com a finalitat representar i defensar els interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies. ACAPPS té com a àmbit territorial Catalunya. Les tres associacions (ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès) formen part de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones amb Sordesa (ACAPPS).

L’associació està inscrita al:

Registre de Drets i Entitats Jurídiques (número 14.029).

Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (número E01886).

Cens Entitats Juvenils (número 2551).

Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya (número 000108-000).

Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana.

Som Agència de Col·locació del Servei d’Ocupació de Catalunya (número 900000043).

LA NOSTRA MISSIÓ

La missió d’ACAPPS és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb sordesa i de les seves famílies, a tots els nivells, davant la societat, administracions públiques i altres institucions, integrant i impulsant amb aquesta finalitat l’acció de les famílies, o representants legals, i de les persones amb sordesa.  Estatuts.

FINALITATS

La finalitat primordial d’ACAPPS és obtenir solucions adequades a les necessitats que té la persona amb sordesa perquè pugui desenvolupar-se com a ciiutadà/na de ple dret a la societat.

OBJECTIUS

 1. Defensar la plena integració i participació de les persones amb sordesa a la societat
 2. Fomentar la llengua oral i la lectura labial com a principal sistema de comunicació, d’accés a la llengua escrita i d’integració a la societat.
 3. Defensar el dret de les persones amb sordesa a beneficiar-se dels avantatges de les noves tecnologies (audiòfons, implants coclears, emissores FM, subtitulació,…)
 4. Informar i garantir el dret als mitjans tècnics i educatius per eliminar les barreres de comunicació.
 5. Arribar a la subtitulació del 100% de la programació en televisions públiques i privades.
 6. Potenciar una educació de qualitat en modalitat oral com a base per a una inserció social i laboral.
 7. Fomentar la formació permanent i la inserció laboral de les persones amb sordesa en el mercat laboral ordinari.
 8. Potenciar la formació i la investigació sobre la sordesa en els camps sanitari, educatiu i tecnològic.
 9. Impulsar la detecció precoç de la sordesa (screening auditiu universal) i l’estimulació auditiva avançada
 10. Potenciar la rehabilitació de les persones amb sordesa adultes, atenent a les seves necessitats específiques.
 11. Respectar la diversitat de les persones amb sordesa i les seves necessitats individuals de comunicació.

PLA D’ACTUACIONS 2022

Les accions i activitats de l’associació ACAPPS per al 2022 es regeixen per al Pla d’Actuacions, definit per les àrees d’atenció i suport a les famílies amb fills/es amb sordesa, atenció i suport a les persones amb sordesa i accessibilitat, orientació i inserció laboral i programes d’accessibilitat a la comunicació col·laboratius amb la Federació ACAPPS.

Pla d’Actuacions ACAPPS 2022

PLA ESTRATÈGIC 2021-2023

La Federació ACAPPS i les seves entitats membres regeixen les seves actuacions de forma coordinada i col·laborativa en resposta als tres objectius estratègics que defineix el Pla Estratègic 2021-23 de la Federació ACAPPS.

OBJECTIU 1. Augmentar la visibilitat del col·lectiu de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral oralistes i de la Federació ACAPPS com a entitat referent en la seva representació i incidència.

OBJECTIU 2. Millorar la governança interna i la gestió de persones dins la Federació i les seves associacions

OBJECTIU 3. Recollir les necessitats actuals del col·lectiu de persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral i procediments per a l’actualització periòdica

Hem implementat i estem aplicant el Pla d’Igualtat del Grup ACAPPS 2020-23.

AMB SEGELL DE QUALITAT EFQM

El Club d’Excel·lència en Gestió ha concedit, el febrer de 2022, la certificació internacional SEGELL EFQM per un període de tres anys, per la nostra gestió excel·lent, innovadora i sostenible basada en el Model EFQM.

ALINIATS I COMPROMESOS AMB ELS OBJECTIUS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES

Amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: declaració de la Federació ACAPPS i entitats membres.

LES NOSTRES ALIANCES

Creiem i apostem pel treball en xarxa amb altres entitats del col·lectiu amb discapacitat i del sector social. Gràcies a aquest treball col·laboratiu, compartim i aprenem altres enfocaments, perspectives i metodologies.

Som entitat membre de:

Federació ACAPPS. Juntament amb ACAPPS Vallès i ACAPPS Lleida, formem la federació que visibilitza, representa i defensa els drets del col·lectiu davant les administracions i del sector privat. La Federació ACAPPS és entitat membre, a nivell autonòmic, del Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI) i del Consell
Català de Pacients. A nivell estatal ho és de la Confederación FIAPAS.


Confederación FIAPAS. Formem part de la plataforma estatal de representació de les persones amb sordesa i les seves famílies i en defensa dels seus drets.


Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Participem a l’Acord Ciutadà per promoure i treballar per a una Barcelona
inclusiva en tots els àmbits: Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB) i Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI).


 

Federació Catalana de Voluntariat Social. Som entitat membre de la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya.


 

LA NOSTRA BASE SOCIAL


Les persones amb sordesa i les famílies amb fills i filles amb sordesa són el motor de l’associació ACAPPS (1.078 persones i famílies associades el 2020). Les famílies i persones amb sordesa ateses pels serveis d’atenció i suport de l’entitat acaben de constituir la base social de l’associació ACAPPS.

LA TEVA OPINIÓ ENS IMPORTA


Amb voluntat de millorar com a associació, si com a persones sòcies i/o usuàries de l’entitat ens voleu fer arribar una queixa, reclamació o suggeriment, ho podeu fer omplint el següent formulari i fent-lo arribar  a l’entitat, ja sigui per correu electrònic acapps@acapps.org, per correu postal al c. Providència, 42, 4a planta o presencialment al c. Nàpols, 351, baixos de Barcelona.

CODI ÈTIC

ACAPPS es regeix pel Codi Ètic de la Confederación FIAPAS com a organització dirigida per VALORS perquè serveixin d’orientació i guia de conducta en les actuacions de l’entitat.

Té com a destinataris les persones que integren l’òrgan de govern d’ACAPPS i el seu equip humà en la seva globalitat (personal contractat, en pràctiques i voluntariat).

S’atorga als valors recollits en aquest Codi el caràcter d’ètic en coherència amb una actuació basada en la democràcia interna, la transparència i la solidaritat entre els seus membres.

TRANSPARÈNCIA. Garantim la transparència en l’acció política i en la gestió econòmica-financera.

SOLIDARITAT. En el desenvolupament de la nostra activitat, colaborem amb la Confereració FIAPAS i les seves entitats membres i amb altres col·lectius de la discapacitat.

PROFESSIONALITAT. Promovem de forma intencionada, planificada i continuada la qualificació i la implicació de les persones de l’equip tècnic i voluntariat.

ORIENTACIÓ A LES PERSONES AMB SORDESA I FAMÍLIES. Accions enfocades a les persones amb sordesa i la seva inclusió familiar, educativa, laboral i social. Compromís en la defensa dels drets, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats per  totes les persones amb sordesa i les seves famílies amb autonomia.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS. Respectem i defensem totes les persones, rebutjant qualsevol tipus de discriminació per discapacitat, gènere, edat, religió o qualsevol altra circumstància personal o social.

TOLERÀNCIA. Respectem la diversitat de creences i cultures de les persones.

INDEPENDÈNCIA. Actuem amb llibertat i independència de qualsevol força política, social, cultural o religiosa.

COMPROMÍS. Compromís amb la societat com a agents de canvi social. Suport col·laboratiu amb les organitzacions del tercer sector social compromeses amb la defensa de les persones en situació de vulnerabilitat.

QUALITAT DE SERVEI I DE GESTIÓ.  Gestionem els serveis i recursos sota els principis de qualitat, amb eficàcia i eficiència, i orientats/es a les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès.

RESPONSABILITAT. Actuem amb coherència als objetius estratègics i assumint les conseqüències de qualsevol actuació i decisió adoptada.

CONFIDENCIALITAT. Respectem la privacitat de la informació.

HONRADESA. Integritat, transparència i homogeneïtat de les persones que participen a l’entitat.

MEMÒRIES D’ACTUACIÓ

Una de les millors eines que disposem les associacions per a la rendició de comptes, la transparència i la comunicació és la memòria anual. Per a ACAPPS és un instrument que cuidem, cada any, per mantenir la legitimitat i el reconeixement en les nostres actuacions.

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària d’ACAPPS.

Memòria ACAPPS 2019

Auditoria 2019

Memòria ACAPPS 2020

Auditoria 2020

Memòria ACAPPS 2021

Auditoria 2021

NORMATIVA I REGULACIÓ INTERNA

L’Associació ACAPPS, entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública, es regeix, regula i respon a les següents normatives i disposicions legals:

ORGANIGRAMA


JUNTADIRECTIVA

Àngels Videla

Presidenta

Mare d'en Martí, amb sordesa i usuari de dos implants coclears, i la Mireia. Veterinària de professió, la seva experiència en l'àmbit de direcció d'empresa és un valor per a la nostra entitat. Amb les altres mares membres de la Comissió de Famílies ofereixen suport a les famílies amb infants que els acaben de diagnosticar hipoacúsia i són actives en la lluita per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per als infants i joves sords. És la vocal de la Comissió de Famílies des de l'any 2014.

María Moñino

Vicepresidenta

La Maria és logopeda i mestra d'Educació Infantil i treballa al CREDA Baix Llobregat. La seva sordesa no li ha impedit arribar allà on volia. Des de l'any 2005 és vicepresidenta d'ACAPPS. Va portar la Comissió de Joves del 2001 al 2008 i, dos anys després, la d'Oci, Lleure i Cultura. Ha col·laborat en les publicacions i activitats de l'entitat, tot sempre de forma voluntària. La seva visió també és clau per treballar diferents aspectes importants, entre ells l'educació dels infants amb sordesa i la formació a les seves famílies.

Ana Barrera

Vicepresidenta i Tresorera en funcions

L'Ana és mare de dos fills, un d'ells és en Pau, amb sordesa. Des de 2013 participa activament a la Comissió de Famílies de l'associació ACAPPS. El 2018 va ser escollida vocal de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS. En l'àmbit professional, treballa en l'àrea financera i d'estratègia empresarial.

Ariadna Cardelús

Secretària

Persona amb sordesa postlocutiva. És politòloga i Diploma d’Estudis Avançats en dret. Apassionada del piano i de la música clàssica. Forma part d’ACAPPS des del 2020 i ha participat en les diferents activitats de l’Associació. Té il·lusió per avançar en la pedagogia sobre què implica la sordesa, com a discapacitat invisible que afecta física i emocionalment.

[/vc_column_inner]

Raimon Jané

Vocal de Relacions amb la Federació ACAPPS

En Raimon Jané és pare de dos fills amb sordesa, l'Adrià i la Sílvia. Des de l’inici de l'associació ACAPPS, l’any 1994, treballa voluntàriament per a l'entitat: primer com a vocal de la Comissió de Famílies d'ACAPPS i, posteriorment, com a vicepresident i president de l'entitat. Des de l'any 2003, és president de la Federació ACAPPS.

Està implicat en la defensa del col·lectiu de la discapacitat, on ha estat membre de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS, membre fundador del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), ocupant els càrrecs de vicepresident, vocal, i actualment el de tresorer.

EQUIP TÈCNIC

DIRECCIÓ TÈCNICA

Laia Sullastres

Directora tècnica

ÀREA D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I A LES PERSONES AMB SORDESA

Paula Quirante

Tècnica d'Atenció i Suport a les Famílies i Persones amb Sordesa

ÀREA D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Xavier Font

Coordinador de l'àrea d'orientació i inserció laboral

laboral@acapps.org

Marta Méndez

Tècnica en orientació i inserció laboral

laboral2@acapps.org

Tatiana Palomanes

Tècnica en orientació i inserció laboral

laboral4@acapps.org

Andreu Espinach

Tècnic de prospecció

empreses@acapps.org

ÀREA DE SUPORT I ALIANCES

Raquel Díez

Tècnica en Aliances

Maria Riu

Tècnica de subtitulació

Domingo Reina

Tècnic de suport

ADMINISTRACIÓ

Silvia Molet

Administrativa

acapps@acapps.org