ACAPPS

QUI SOM?


L’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones amb Sordesa (ACAPPS), creada l’any 1992, és una entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública que té com a finalitat representar i defensar els interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies. ACAPPS té com a àmbit territorial Catalunya. Les tres associacions (ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès) formen part de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones amb Sordesa (ACAPPS).

L’associació està inscrita al:

Registre de Drets i Entitats Jurídiques (número 14.029).

Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (número E01886).

Cens Entitats Juvenils (número 2551).

Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya (número 000108-000).

Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana.

Som Agència de Col·locació del Servei d’Ocupació de Catalunya (número 900000043).

 

MISSIÓ

La missió d’ACAPPS és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb sordesa i de les seves famílies, a tots els nivells, davant la societat, administracions públiques i altres institucions, integrant i impulsant amb aquesta finalitat l’acció de les famílies, o representants legals, i de les persones amb sordesa.  Estatuts.

PROPÒSIT

El propòsit de l’Associació és ser una entitat de referència tant per a les famílies amb fills/es amb sordesa, com per a les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral i donar resposta a les seves necessitats amb l’objectiu d’aconseguir la integració plena a la societat així com el compliment dels seus drets.

VALORS

ORIENTACIÓ A LES PERSONES AMB SORDESA I FAMÍLIES. Ens orientem a dur a terme accions amb i per a les persones amb sordesa i les seves famílies. Tenim compromís en la defensa dels seus drets, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats.

COMPROMÍS. Ens comprometem amb la societat com a agents de canvis social tenint identificada la nostra missió i el propòsit de la nostra entitat assegurant que tots els agents implicats puguin identificar-se i sentir-se compromesos.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS. Respectem i defensem totes les persones, vetllem per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i rebutgem qualsevol tipus de discriminació per cap raó; per discapacitat, gènere, cultura, edat, religió o qualsevol altra circumstància personal, social o administrativa.

QUALITAT DE SERVEI I PROFESSIONALITAT. Definim els serveis i gestionem els nostres recursos sota els principis de qualitat, amb eficàcia i eficiència, orientant-nos a les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès. Promovem la implicació dels equips professionals i voluntaris i tenim cura del seu benestar.

INDEPENDÈNCIA. Actuem i prenem decisions sense estar influenciats per interessos externs o polítics. Mantenim la nostra independència amb una estructura de governança sòlida, evitem conflictes d’interessos, garantim la transparència i la responsabilitat, establim polítiques clares i som conscients de l’entorn en el que realitzem la nostra acció.

FINS

a) Defensar la completa inclusió i participació de les persones amb sordesa en la societat.

b) Fomentar la llengua oral i la lectura labial com a principal sistema de comunicació, d’accés a la llengua escrita i d’inclusió en la societat.

c) Defensar i garantir el dret de les persones amb sordesa a beneficiar-se dels avantatges de les noves tecnologies: audiòfons, implants coclears, emissores FM, bucle magnètic, subtitulació, entre d’altres.

d) Informar i garantir el dret als mitjans tècnics i educatius per eliminar les barreres de comunicació.

e) Potenciar una educació de qualitat en modalitat oral com a base per a una inclusió social i laboral.

f) Fomentar la formació permanent i la inclusió laboral de les persones amb sordesa en el mercat laboral ordinari.

g) Potenciar la formació i la investigació sobre la sordesa en els camps sanitari, educatiu i tecnològic.

h) Garantir la detecció de la sordesa (screening auditiu universal) i l’estimulació auditiva primerenca en llengua oral.

i) Potenciar la rehabilitació de les persones amb sordesa postlocutiva adultes, atenent a les seves necessitats específiques.

k) Respectar la diversitat de les persones amb sordesa i les seves necessitats individuals de comunicació.

PLA D’ACTUACIONS 2022

Les accions i activitats de l’associació ACAPPS per al 2022 es regeixen per al Pla d’Actuacions, definit per les àrees d’atenció i suport a les famílies amb fills/es amb sordesa, atenció i suport a les persones amb sordesa i accessibilitat, orientació i inserció laboral i programes d’accessibilitat a la comunicació col·laboratius amb la Federació ACAPPS.

Pla d’Actuacions ACAPPS 2022

El 2023 realitzem reformes per millorar els sistemes d’avacuació de la nostra seu social, ubicada al carrer Nàpols, 351, gràcies a la col·laboració de la Fundación ONCE.

 

PLA ESTRATÈGIC 2023-2025

La Federació ACAPPS i les seves entitats membres regeixen les seves actuacions de forma coordinada i col·laborativa en resposta als tres objectius estratègics que defineix el Pla Estratègic 2023-25 de la Federació ACAPPS.

OBJECTIU 1. Augmentar la visibilitat del col·lectiu de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral i de la Federació ACAPPS com a entitat referent en la seva representació i incidència.

OBJECTIU 2. Consolidar el model de governança interna de la Federació i les seves entitats.

OBJECTIU 3. Millorar el model d’atenció directa de l’entitat cap a les persones sòcies i usuàries.

Consulta aquí els eixos i objectius del nostre Pla Estratègic 2023-25.

Hem implementat i estem aplicant el Pla d’Igualtat ACAPPS 2020-23.

AMB SEGELL DE QUALITAT EFQM

 
 
El Club d’Excel·lència en Gestió ha concedit, el febrer de 2022, la certificació internacional SEGELL EFQM per un període de tres anys, per la nostra gestió excel·lent, innovadora i sostenible basada en el Model EFQM.

 

 

 

ALINIATS I COMPROMESOS AMB ELS OBJECTIUS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES

Amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: declaració de la Federació ACAPPS i entitats membres.

LES NOSTRES ALIANCES

Creiem i apostem pel treball en xarxa amb altres entitats del col·lectiu amb discapacitat i del sector social. Gràcies a aquest treball col·laboratiu, compartim i aprenem altres enfocaments, perspectives i metodologies.

Som entitat membre de:

Federació ACAPPS. Juntament amb ACAPPS Vallès i ACAPPS Lleida, formem la federació que visibilitza, representa i defensa els drets del col·lectiu davant les administracions i del sector privat. La Federació ACAPPS és entitat membre, a nivell autonòmic, del Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI) i del Consell
Català de Pacients. A nivell estatal ho és de la Confederación FIAPAS.


Confederación FIAPAS. Formem part de la plataforma estatal de representació de les persones amb sordesa i les seves famílies i en defensa dels seus drets.


Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Participem a l’Acord Ciutadà per promoure i treballar per a una Barcelona
inclusiva en tots els àmbits: Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB) i Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI).


Federació Catalana de Voluntariat Social. Som entitat membre de la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya.


Xarxa Catalana pel Dret al Temps. La Xarxa té com a missió, crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps amb perspectiva de gènere; facilitar l’intercanvi d’experiències per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per treballar en garantir el dret al temps a tota la ciutadania.


 

LA NOSTRA BASE SOCIAL


Les persones amb sordesa i les famílies amb fills i filles amb sordesa són el motor de l’associació ACAPPS (1.078 persones i famílies associades el 2020). Les famílies i persones amb sordesa ateses pels serveis d’atenció i suport de l’entitat acaben de constituir la base social de l’associació ACAPPS.

LA TEVA OPINIÓ ENS IMPORTA


Amb voluntat de millorar com a associació, si com a persones sòcies i/o usuàries de l’entitat ens voleu fer arribar una queixa, reclamació o suggeriment, ho podeu fer omplint el següent formulari i fent-lo arribar  a l’entitat, ja sigui per correu electrònic acapps@acapps.org, per correu postal al c. Providència, 42, 4a planta o presencialment al c. Nàpols, 351, baixos de Barcelona.

 

MEMÒRIES D’ACTUACIÓ

Una de les millors eines que disposem les associacions per a la rendició de comptes, la transparència i la comunicació és la memòria anual. Per a ACAPPS és un instrument que cuidem, cada any, per mantenir la legitimitat i el reconeixement en les nostres actuacions.

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària d’ACAPPS.

Memòria ACAPPS 2019

Auditoria 2019

Memòria ACAPPS 2020

Auditoria 2020

Memòria ACAPPS 2021

Auditoria 2021

Memòria ACAPPS 2022

Auditoria 2022

NORMATIVA I REGULACIÓ INTERNA

L’Associació ACAPPS, entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública, es regeix, regula i respon a les següents normatives i disposicions legals:

ORGANIGRAMA


JUNTADIRECTIVA

Àngels Videla

Presidenta

Mare d'en Martí, amb sordesa i usuari de dos implants coclears, i la Mireia. Veterinària de professió, la seva experiència en l'àmbit de direcció d'empresa és un valor per a la nostra entitat. Amb les altres mares membres de la Comissió de Famílies ofereixen suport a les famílies amb infants que els acaben de diagnosticar hipoacúsia i són actives en la lluita per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per als infants i joves sords. És la vocal de la Comissió de Famílies des de l'any 2014.

Raimon Jané

Vocal

En Raimon Jané és pare de dos fills amb sordesa, l'Adrià i la Sílvia. Des de l’inici de l'associació ACAPPS, l’any 1994, treballa voluntàriament per a l'entitat: primer com a vocal de la Comissió de Famílies d'ACAPPS i, posteriorment, com a vicepresident i president de l'entitat. Des de l'any 2003, és president de la Federació ACAPPS.
Està implicat en la defensa del col·lectiu de la discapacitat, on ha estat membre de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS, membre fundador del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), ocupant els càrrecs de vicepresident, vocal, i actualment el de tresorer.

María Moñino

Vicepresidenta

La Maria és logopeda i mestra d'Educació Infantil i treballa al CREDA Baix Llobregat. La seva sordesa no li ha impedit arribar allà on volia. Des de l'any 2005 és vicepresidenta d'ACAPPS. Va portar la Comissió de Joves del 2001 al 2008 i, dos anys després, la d'Oci, Lleure i Cultura. Ha col·laborat en les publicacions i activitats de l'entitat, tot sempre de forma voluntària. La seva visió també és clau per treballar diferents aspectes importants, entre ells l'educació dels infants amb sordesa i la formació a les seves famílies.

Sheila Cristóbal

Vocal del grup de treball de Participació

La Sheila, persona amb sordesa, és mestra d’educació al suport Inclusiu i amb màster en psicopedagogia. Va fer un estudi entorn a l’educació emocional de famílies amb fills/es amb sordesa de l'entitat. Forma part d’ACAPPS des del 2003, ha col·laborat en la comissió d’oci, lleure i cultura, ha impartit tallers a joves i a famílies i en les diferents activitats. Té com a visió col·laborar entorn a les necessitats que tenim com a persones amb sordesa i ampliar la mirada inclusiva en els diferents àmbits tant educatiu, social com emocional.

Ana Barrera

Vicepresidenta i Tresorera

L'Ana és mare de dos fills, un d'ells és en Pau, amb sordesa. Des de 2013 participa activament a la Comissió de Famílies de l'associació ACAPPS. El 2018 va ser escollida vocal de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS. En l'àmbit professional, treballa en l'àrea financera i d'estratègia empresarial.

Marina L. Riudoms

Vocal del Grup de Treball de Cultura

La Marina és una escriptora amb hipoacúsia severa postlocutiva. Es va llicenciar en Humanitats i va realitzar el Màster d'Estudis Comparatius entre Literatura, Art i Pensament. Ha compaginat la seva devoció pels llibres, còmics, cinema i música amb la seva carrera professional al sector editorial, la traducció i l'escriptura. Té una novel·la publicada i, en marxa, una segona que pretén donar testimoni dels problemes emocionals de les persones amb sordesa. Actualment, dinamitza el Club de Lectura d'ACAPPS de forma voluntària.

Ariadna Cardelús

Secretària

Persona amb sordesa postlocutiva. És politòloga i Diploma d’Estudis Avançats en dret. Apassionada del piano i de la música clàssica. Forma part d’ACAPPS des del 2020 i ha participat en les diferents activitats de l’Associació. Té il·lusió per avançar en la pedagogia sobre què implica la sordesa, com a discapacitat invisible que afecta física i emocionalment.

EQUIP TÈCNIC

DIRECCIÓ TÈCNICA

Laia Sullastres

Directora tècnica

direccio.tecnica@acapps.org

ÀREA D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I A LES PERSONES AMB SORDESA

Paula Quirante

Tècnica d'Atenció i Suport a les Famílies i Persones amb Sordesa

saaf@acapps.org

Laura Roig

Logopeda

logopedia@acapps.org

ÀREA D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Xavier Font

Coordinador de l'àrea d'orientació i inserció laboral

laboral@acapps.org

Andreu Espinach

Tècnic de prospecció a empreses

empreses@acapps.org

Anna Freixa

Tècnica en orientació i inserció laboral

laboral2@acapps.org

Tatiana Palomanes

Tècnica en orientació i inserció laboral

laboral4@acapps.org

Bernat Jamal

Tècnic en orientació i inserció laboral

ÀREA DE SUPORT I ALIANCES

Raquel Díez

Tècnica en Aliances

aliances@acapps.org

Maria Riu

Tècnica de subtitulació

multimedia@acapps.org

Domingo Reina

Tècnic de suport

accessibilitat@federacioacapps.org

ADMINISTRACIÓ

Silvia Molet

Administrativa

acapps@acapps.org

Gema Andrés

Administrativa

administracio@acapps.org