Transparència

A ACAPPS creiem i defensem la transparència en la gestió de la nostra informació i de les nostres accions com a valor intrínsec de la nostra cultura organitzativa basada en l’ètica professional, coherent amb els valors de les entitats sense ànim de lucre i responsables en la gestió dels fons públics i privats que destinem íntegrament al desenvolupament de la missió de l’associació, en serveis per a les persones amb sordesa i famílies amb infants amb sordesa.

Per això, en compliment amb la Llei 19/2023, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, proporcionem informació sobre:

Què és ACAPPS?

Propòsit |  Missió  | Visió | Principis i Valors | Filosofia de gestió | Política de la qualitat | Aliances


Objectius

 

Normes reguladores

Estatuts | Reglament de Règim Intern | Codi étic | Procés de gestió de queixes i suggerències

 

Govern, gestió i finances

Organigrama | Pla Estratègic 2023-25 | Cartera de Serveis | Convenis | Subvencions i ajudes públiques | Memòria d’Activitats | Comptes anuals