Transparència

A ACAPPS creiem i defensem la transparència en la gestió de la nostra informació i de les nostres accions com a valor intrínsec de la nostra cultura organitzativa basada en l’ètica professional, coherent amb els valors de les entitats sense ànim de lucre i responsables en la gestió dels fons públics i privats que destinem íntegrament al desenvolupament de la missió de l’associació, en serveis per a les persones amb sordesa i famílies amb infants amb sordesa.

Fidels al nostre compromís amb la millora continua tot el contingut del nostre apartat de transparència ha estat actualitzat aquest 2024  per complir amb els requisits de la Llei 19/2023 de transparència, accés a la informació pública i bon govern  proporcionant informació sobre:

Què és ACAPPS?

Propòsit |  Missió  | Visió | Principis i Valors | Filosofia de gestió | Política de la qualitat | Aliances


Objectius

 

Normes reguladores

Estatuts | Reglament de Règim Intern | Codi étic | Procés de gestió de queixes i suggerències

 

Govern, gestió i finances

Organigrama | Pla Estratègic 2023-25 | Cartera de Serveis | Convenis | Subvencions i ajudes públiques | Memòria d’Activitats | Comptes anuals