Som associació

L’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones amb Sordesa (ACAPPS), creada l’any 1992, és una entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública que té com a finalitat representar i defensar els interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies. ACAPPS té com a àmbit territorial Catalunya. Les tres associacions (ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès) formen part de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones amb Sordesa (ACAPPS).

L’associació està inscrita al:

Registre de Drets i Entitats Jurídiques (número 14.029).

Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (número E01886).

Cens d’Entitats Juvenils (número 2551).

Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya (número 000108-000).

Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana.

Som Agència de Col·locació del Servei d’Ocupació de Catalunya (número 900000043).

MISSIÓ

La missió d’ACAPPS és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb sordesa i de les seves famílies, a tots els nivells, davant la societat, administracions públiques i altres institucions, integrant i impulsant amb aquesta finalitat l’acció de les famílies, o representants legals, i de les persones amb sordesa.  Estatuts.

PROPÒSIT

El propòsit de l’Associació és ser una entitat de referència tant per a les famílies amb fills/es amb sordesa, com per a les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral i donar resposta a les seves necessitats amb l’objectiu d’aconseguir la integració plena a la societat així com el compliment dels seus drets.

VALORS

ORIENTACIÓ A LES PERSONES AMB SORDESA I FAMÍLIES. Ens orientem a dur a terme accions amb i per a les persones amb sordesa i les seves famílies. Tenim compromís en la defensa dels seus drets, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats.

COMPROMÍS. Ens comprometem amb la societat com a agents de canvis social tenint identificada la nostra missió i el propòsit de la nostra entitat assegurant que tots els agents implicats puguin identificar-se i sentir-se compromesos.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS. Respectem i defensem totes les persones, vetllem per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i rebutgem qualsevol tipus de discriminació per cap raó; per discapacitat, gènere, cultura, edat, religió o qualsevol altra circumstància personal, social o administrativa.

QUALITAT DE SERVEI I PROFESSIONALITAT. Definim els serveis i gestionem els nostres recursos sota els principis de qualitat, amb eficàcia i eficiència, orientant-nos a les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès. Promovem la implicació dels equips professionals i voluntaris i tenim cura del seu benestar.

INDEPENDÈNCIA. Actuem i prenem decisions sense estar influenciats per interessos externs o polítics. Mantenim la nostra independència amb una estructura de governança sòlida, evitem conflictes d’interessos, garantim la transparència i la responsabilitat, establim polítiques clares i som conscients de l’entorn en el que realitzem la nostra acció.

FINS

a) Defensar la completa inclusió i participació de les persones amb sordesa en la societat.

b) Fomentar la llengua oral i la lectura labial com a principal sistema de comunicació, d’accés a la llengua escrita i d’inclusió en la societat.

c) Defensar i garantir el dret de les persones amb sordesa a beneficiar-se dels avantatges de les noves tecnologies: audiòfons, implants coclears, emissores FM, bucle magnètic, subtitulació, entre d’altres.

d) Informar i garantir el dret als mitjans tècnics i educatius per eliminar les barreres de comunicació.

e) Potenciar una educació de qualitat en modalitat oral com a base per a una inclusió social i laboral.

f) Fomentar la formació permanent i la inclusió laboral de les persones amb sordesa en el mercat laboral ordinari.

g) Potenciar la formació i la investigació sobre la sordesa en els camps sanitari, educatiu i tecnològic.

h) Garantir la detecció de la sordesa (screening auditiu universal) i l’estimulació auditiva primerenca en llengua oral.

i) Potenciar la rehabilitació de les persones amb sordesa postlocutiva adultes, atenent a les seves necessitats específiques.

k) Respectar la diversitat de les persones amb sordesa i les seves necessitats individuals de comunicació.

 

AMB SEGELL DE QUALITAT EFQM

 
 
El Club d’Excel·lència en Gestió ha concedit, el febrer de 2022, la certificació internacional SEGELL EFQM per un període de tres anys, per la nostra gestió excel·lent, innovadora i sostenible basada en el Model EFQM.

 

 

LA NOSTRA BASE SOCIAL


Les persones amb sordesa i les famílies amb fills i filles amb sordesa són el motor de l’associació ACAPPS (1.078 persones i famílies associades el 2020). Les famílies i persones amb sordesa ateses pels serveis d’atenció i suport de l’entitat acaben de constituir la base social de l’associació ACAPPS.

LA TEVA OPINIÓ ENS IMPORTA


Amb voluntat de millorar com a associació, si com a persones sòcies i/o usuàries de l’entitat ens voleu fer arribar una queixa, reclamació o suggeriment, ho podeu fer omplint el següent formulari i fent-lo arribar  a l’entitat, ja sigui per correu electrònic acapps@acapps.org, per correu postal al c. Providència, 42, 4a planta o presencialment al c. Nàpols, 351, baixos de Barcelona.