Objectius

OBJECTIUS

a) Defensar la completa inclusió i participació de les persones amb sordesa en la societat.

b) Fomentar la llengua oral i la lectura labial com a principal sistema de comunicació, d’accés a la llengua escrita i d’inclusió en la societat.

c) Defensar i garantir el dret de les persones amb sordesa a beneficiar-se dels avantatges de les noves tecnologies: audiòfons, implants coclears, emissores FM, bucle magnètic, subtitulació, entre d’altres.

d) Informar i garantir el dret als mitjans tècnics i educatius per eliminar les barreres de comunicació.

e) Potenciar una educació de qualitat en modalitat oral com a base per a una inclusió social i laboral.

f) Fomentar la formació permanent i la inclusió laboral de les persones amb sordesa en el mercat laboral ordinari.

g) Potenciar la formació i la investigació sobre la sordesa en els camps sanitari, educatiu i tecnològic.

h) Garantir la detecció de la sordesa (screening auditiu universal) i l’estimulació auditiva primerenca en llengua oral.

i) Potenciar la rehabilitació de les persones amb sordesa postlocutiva adultes, atenent a les seves necessitats específiques.

k) Respectar la diversitat de les persones amb sordesa i les seves necessitats individuals de comunicació.