Logopèdia

Fem logopèdia i parlem naturalment!

Amb independència a la modalitat comunicativa de la persona amb sordesa, hi ha un fet comú en totes les persones amb sordesa: totes poden parlar (no existeixen les persones “sordmudes” -i encara ho sentim dir!!!-).
Per tant, abordant de forma precoç la sordesa, amb pròtesis auditives -implants coclears i/o audiòfons- durant el primers mesos de vida permetem i facilitem l’adquisició del llenguatge oral i el desenvolupament emocional, escolar i social de l’infant.

 

Cal, això sí, acompanyar-ho d’un treball logopèdic perquè l’infant, que té capacitat de parla, accedeixi de forma precoç i NATURAL al llenguatge ORAL.

 

Et donem suport en la logopèdia!

Oferim a infants i joves (d’entre 0 a 18 anys) amb sordesa atenció i intervenció logopèdica individual mitjançant el cofinançament de les sessions de logopèdia que realitzeu amb professionals de l’àmbit privat. Per poder ser beneficiaris/es d’aquest programa cal que sigueu socis/es de l’associació. Un servei que és:

COFINANÇAT.  El programa aporta 14€  per sessió. ACAPPS gestiona directament el pagament al/a la vostre/a logopeda. 

COMPLEMENTARI als serveis públics prestats per la Xarxa Territorial dels CREDAs

ESPECIALITZAT amb logopedes amb expertesa en sordesa

DESCENTRALITZAT. El/la logopeda es desplaça on està la família o persona amb sordesa.

LLIURE ELECCIÓ. La família o persona amb sordesa escull lliurement el/la logopeda.

PERSONALITZAT. Acompanyament a la persona i a la família (programa de Famílies Guia i escola de famílies).

PROGRAMA DE LOGOPÈDIA D’ACAPPS: Experiències, les veus de les famílies

INFÀNCIA

Un dels sentits bàsics que ens permet viure en societat i comunicar-nos és l’AUDICIÓ, que és la via principal a través de la qual es desenvolupa la parla. Actualment, els audiòfons i els implants coclears permeten sentir però el seu èxit va lligat a l’estimulació auditiva precoç amb un/a logopeda, essencial dels 0 als 6 anys.

Els i les joves que canvien la pròtesis auditiva (de l’audiòfon a l’implant coclear) han de tornar a fer un entrenament auditiu. Amb l’implant coclear senten nous sons que no abastaven amb l’audiòfon. Amb logopedes especialitzats realitzem un entrenament auditiu per als i les joves recent implantats aprenguin a reconèixer els nous sons i a comprendre allò que senten.

 

RECURSOS

Logopèdia en família: telepràctica en infants amb sordesa. Juliana Gebhardt i Mariana Helbig