Política de Privacitat

En virtut de l’entrada en vigor del nou Reglament de la Unió Europea 2016/679 del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que:

L’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes tracta les dades amb les finalitats de: donar atenció i suport a través dels diferents serveis de l’entitat, gestionar la seva subscripció com a persona associada, difusió de les activitats de l’entitat i promoure la participació de les persones associades i usuàries en diferents actes i activitats. ACAPPS podrà cedir les dades a tercers perquè les tractin amb la mateixa finalitat.

La persona sòcia o usuària ha de donar consentiment a ACAPPS per al tractament de les dades personals. Sempre té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades.

  1. . Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes ( ACAPPS) amb CIF: G60175577 i domicili social c. Nàpols, 351, local. 08024 Barcelona, Espanya. Telèfon: 93 210 55 30. Pot contactar amb el Delegat  de Protecció de Dades (DPD) a l’adreça de correu electrònic  rgpd@acapps.org

  1. Quin tipus de dades personals es tractaran?

Totes les dades seves i/o dels seus fills i filles que ens faciliti. Aquelles dades personals addicionals que ens faciliti durant la realització d’una de les finalitats descrites en l’apartat següent. Les dades personals que ens faciliti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació tecnològica. Aquestes dades personals depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada. Es tractaran també dades personals de categoria especial relatives a la salut necessàries per gestionar la seva participació a l’entitat.

  1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades i/o dels seus fills i filles a fi de: gestionar la seva subscripció com a persona associada, prestar assistència social, donar suport en la recerca de feina, donar suport familiar i logopèdic, oferir classes de lectura labial, participar en grups d’ajuda mútua, participar en activitats lúdiques i formatives, donar informació sobre recursos i mitjans de suport a la comunicació. Amb aquesta informació complimentem la fitxa de persona usuària, i/o de persona associada. També recollim les dades de les persones que volen rebre informació de l’entitat a través del butlletí electrònic mensual. Recollim dades a fi de realitzar el manteniment, desenvolupament, aplicació i control de la relació jurídic laboral amb el responsable de tractament, incloent-hi les nòmines, i en cas necessari, el tractament de les dades de discapacitat per calcular les retencions i els pagaments a compte de l’Impost de la renda de les persones físiques, així com la finalitat de gestió de personal, comptabilitat i els controls  i seguiment d’aquests sobre la seva seguretat i salut laboral establerts legalment en els termes que el Responsable de tractament esdevingui subjecte obligat. També es destinen, segons cada cas, per a la gestió de les formacions voluntàries o vinculades a les seves tasques.

  1. Consentiment per al tractament de categories especials de Dades Personals

Vostè CONSENT EXPRESSAMENT que l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS) pugui tractar les dades personals de categoria especial per al compliment de les obligacions que es deriven de la seva participació a l’entitat. Aquestes dades personals es fan servir només per a l’estricte compliment per la nostra entitat de les finalitats esmentades. L’ACAPPS està legitimada per tractar les dades personals de categoria especial pel consentiment exprés que vostè ens atorga. Si vostè no vol que la nostra entitat tracti aquestes dades personals no li podrem continuar donant accés a determinats serveis i prestacions.  Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment. Aquesta revocació no afectarà la licitud dels tractaments duts a terme amb anterioritat a la revocació, i pot comportar que l’ACAPPS no podrà continuar oferint diferents serveis i prestacions.

  1. Consentiment per al tractament amb finalitats de comunicació sobre activitats de l’entitat i similars

L’ACAPPS també tractarà les dades personals per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions sobre les activitats de l’entitat, butlletí mensual, investigacions i estudis relacionats amb la sordesa així com la promoció de la participació en activitats de l’entitat. Vostè es pot oposar a rebre aquesta mena de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a rgpd@acapps.org o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades. El tractament de les dades personals per enviar informació relacionada sobre activitats de l’entitat i similars respon al nostre interès legítim per prestar els nostres serveis i està autoritzat per la normativa vigent.

  1. Quina base legal tenim per tractar les seves dades?

La recollida i el tractament de les teves dades personals es basa principalment en el seu consentiment exprés per a poder disposar dels serveis i activitats que desenvolupem així com la relació que mantenim amb les persones que s’associen a la nostra entitat.  El tractament de la informació que recullen les nostres cookies està basat en el consentiment informat que ens doneu, en conformitat a la legislació vigent.

 

  1. A qui comunicarem les seves dades personals?

Per assolir els objectius establerts entre la persona interessada i el servei que l’acull, en cas necessari i després d’obtenir el seu consentiment, podem cedir les seves dades personals a altres entitats col·laboradores per a que les tractin amb les mateixes finalitats descrites anteriorment. També l’informem que les seves dades poden ser compartides amb la Federació ACAPPS per a que les tracti amb la mateixa finalitat.

  1. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Conservarem les seves dades personals mentre no sol·liciti la seva supressió. Si estàs subscrit/a al nostre butlletí electrònic, conservarem la seva adreça electrònica fins que es doni de baixa.

  1. Quins son els seus drets?

Té dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o la seva supressió. També te dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. L’ACAPPS facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable. Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades així com oposar-se al tractament, L’ACAPPS conservarà les dades i/o deixarà de tractar-les llevat de per motius legítims imperiosos, a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Te dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te al carrer Providència 42 4ª planta de Barcelona o a l’adreça electrònica rgpd@acapps.org aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari.

Pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que ACAPPS no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

  1. Com hem obtingut les seves dades?

En general, les dades que tractem sempre són facilitades per la persona interessada o la seva família. En alguns casos, es poden obtenir dades bàsiques i de contacte d’altres entitats amb les que la persona interessada manté una relació prèvia i que ens es derivada per acollir-se als servies i prestacions que oferim.